ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਉਪਾਯ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਰੋਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿੱਗਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ-ਲ-ਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ,ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁ-ਰ-ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੈਂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ,ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾ-ਰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੱਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਓ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ,ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.