ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸ਼ੂਗਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾ-ੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ

ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਪੇ-ਚੀ-ਦ-ਗੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਜਾਂ ਨ-ਸਾਂ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੇ-ਚੀ-ਦ-ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕੋ।ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਸ਼ੀ-ਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਰੋ-ਬਿ-ਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਪਾਲਕ, ਹਰਾ ਸਰੋਂ, ਮੇਥੀ, ਕਰੇਲਾ, ਲੌਕੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਖੀਰਾ, ਪਿਆਜ਼, ਭਿੰਡੀ, ਟਮਾਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੈ-ਮਿ-ਕ ਇੰ-ਡੈ-ਕ-ਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਪਾਉਟ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੋ-ਟ-ਸ ਅਤੇ ਫ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਬੀਜ ਲਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *