ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗ਼-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੋ-ਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਮ-ਵਾਸਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਵੱਧ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਰਸੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱ-ਥ-ਰ-ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,

ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘਿੳ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ,ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ-ਟੀ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋ-ਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,

ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ youtube ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਜੁਗ ਤੁਰਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾ-ੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਵੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.