ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਜੂ ਬਸ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ

ਬਵਾਸੀਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਕਤ ਸੀ

ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਮਲ ਜੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਲ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਗੜ ਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *