ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਲੱਛਣ-ਵਰਤੋ ਇਹ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਕਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੀਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ

ਲਿਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਲਸ ਪਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪੀਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਲੀ 52,

ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ

ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਲਿਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਬਰ ਹਿਪਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਖ਼ਰਾਬ

ਕਿ ਉਸ ਉਸ ਦਾ ਲਿਵਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *