ਸਰਵਾਇਕਲ-ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਦਰਦ-ਅਕੜਾਅ-ਜਕੜਨ-ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖ਼ਤਮ

56565656
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਨ ਝਕੜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨ੍ਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *