ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਪ ਥਪਾਉਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟਿੰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਕਿਟ ਤੋਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਲ ਓਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ 9050741741 ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸੀਂ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *