ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਪੈਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ

ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਪੈਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਿਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੌਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ

ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੌਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੌਲ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੇਣੇ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਰਿਫਾਇਡਤੇਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ

ਕੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੜੀਪੱਤਾ ਚਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀ‌ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *