ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ-ਆਖਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੁ ਸ਼ਾਂ ਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੌ ਤ ਦਾ ਰ ਹੱ ਸ ਬ ਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰ ਝਲ ਦਾ ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌ ਤ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰ ਸ਼ ਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ । ਹੱ ਤਿ ਆ । ਵੱਲ ਇਸ਼ਾ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂ ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮਾਮ ਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀਆ ਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਐਕਸ ਰੇ ਦੇ ਅਧਿ ਕਾ ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਨੇ ਸੁ ਸ਼ਾਂ ਤ ਦੀ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਨ ਸ ਨੀ ਖੇ ਜ਼ ਖੁ ਲਾ ਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇ ਮੋ ੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ ਓ ਜਾ ਰੀ ਕੀਤੀ ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁ ਸ਼ਾਂ ਤ ਦੀ ਮੌ ਤ ਨੂੰ । ਕ ਤ ਲ । ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ ਨ ਸਨੀ ਜ਼ਾਹ ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ । ਕ ਤ ਲ । ਵਿਚ ਅੰਡ ਰ ਵਰ ਲਡ ਡਾੱ ਨ ਦਾ ਉਦ ਇਬ ਰਾਹਿ ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ , ਜਿਸ ਬਾ ਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਸ਼ਾਂ ਤ ਦਾ । ਕ ਤ ਲ । ਡਾੱਨ ਦਾਉ ਦ ਇਬ ਰਾਹਿ ਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੁ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ । ਕ ਤ ਲ । ਵਿਚ ਉ ਸ ਦੇ ਕਈ ਕ ਰੀਬੀ ਦੋਸ ਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾ ਥ ਦੀਤਾ ਹੈ । ਐਨ ਕੇ ਸੂ ਦ ਨੇ ਸੁ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਕਰੀ ਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾ ਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁ ਲਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਨੌ ਕਰ , ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇ ਮਿਕਾ ਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਤ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 50 ਸਿਮ ਕਾ ਰਡ ਬਦ ਲਣ ਪਿੱ ਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾ ਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਉਸਨੇ ਦੱਸਿ ਆ – ਸੁ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ । ਧ ਮ ਕੀ ਆਂ । ਮਿ ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉ ਸਨੇ ਇੱਕ ਮ ਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿ ਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ । ਧ ਮ ਕੀ ਆਂ । ਤੋਂ ਇੰ ਨਾ ਡ ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇ ਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ।

ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾ ਸੀ ਆਂ ਨੇ ਸੁ ਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੰ ਦੀਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ , ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਆਂ ਹਸ ਤੀਆਂ ਸਨ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾ ਰੀ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੰਦੀਪ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ । ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਰੇ ਐਨ ਕੇ ਸੂ ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁ ਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂ ਤ ਦੇ । ਕ ਤ ਲ । ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿ ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਉ ਇਬ ਰਾਹਿਮ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰ ਬਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਉਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਬਾਲੀ ਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮ ਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾਉ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋ ਦਾਉ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਆਈ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ – ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾ ਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁ ਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੋ ਕਾਰ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਟੰਗ ਨਾ ਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੋ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂ ਤ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਚਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ , ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ । ਐਨ ਕੇ ਸੂਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵੀ ਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰ ਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ , ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਿਚਾ ਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *