1 ਰਾਤ ਚ’ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ–ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾ-ਜੂ ਬਦਾਮ ਅਲਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਗੁੜ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

ਅਲਸੀ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਕਲੌਂਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅ-ਲ-ਸੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਭੂ-ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟੇ ਦੇ

ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋ-ਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵ-ਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ-ਡ਼ਿ-ਆਂ ਨੂੰ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਰੇਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਨਾਲ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਹ-ਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.