ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਗਾੜ੍ਹਾ ਵੀ-ਰ-ਜ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਸੀਪਣ ਸੁਸਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਲ-ਸ ਸੁਸਤੀ ਪਰ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,

ਅਸ਼ਗੰਧ ਨਗੌਰੀ ਗੋਖਰੂ ਸ਼ਤਾਵਰ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਮੋ-ਚ-ਰ-ਸ ਜੈਫਲ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾ-ਣ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਸੌ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ,ਇਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਆਲਸ

ਬਣ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰ-ਬ-ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.