ਮੋਰਪੰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ 20 ਅਨੋਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਲਦੀ ਜਾਣੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਪਤੀ,ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰ-ਭਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂ-ਬੀ-ਆਂ ਹਨ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਭ-ਗ-ਵਾ-ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ

ਖੰਭ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ,ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਹ ਲਾਭ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਓਸ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਦੁ-ਰ-ਘ-ਟ-ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੈ-ਗ ਮੋ-ਰ ਦਾ ਖੰ-ਭ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾ-ਇ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੂ ਦੋ-ਸ਼ ਵੀ ਪ੍-ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ-ਪ ਤੋਂ ਡ-ਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡ-ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖੋ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਐ-ਲ-ਬੰ-ਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ-ਰ੍ਹਾ-ਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਡ-ਰਾ-ਉ-ਣੇ ਸੁ-ਫ਼-ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁ-ਟ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇ-ਅ-ਦ-ਬੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਤੇ

ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਤੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਇ-ਤ-ਫਾ-ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,

ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਡ-ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ.ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.