4 ਚਾਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਬਰਗਰ ਸਮੋਸੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਓਨਾ

ਚਿਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਖੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਕਰੇਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਡੰ-ਡੀ-ਆਂ ਹਰੇ ਧ-ਨੀ-ਏ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦਾਲਾਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਨੌ-ਨ ਵੈੱ-ਜ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਰ-ਕ ਐ-ਸ-ਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.