ਜਾਣੋ ਅਲਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ-90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਲਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨੱਬੇ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ।ਏਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀ ਆਪਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਚ-ਮ-ੜੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੁੱ-ਖਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸੌਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ

ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਚੂਰਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣ।ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ।ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ* ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇ-ਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.