ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ

ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀ-ਠਾ ਸ਼ਿੱ-ਕਾ-ਕਾ-ਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇ-ਖ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿ-ਨੇ-ਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਇੰ-ਡੀ-ਕਾ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਚਾਰ ਚਮਚ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇ-ਸ਼-ਠ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.