ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਹਿੰ-ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਜ-ੜ੍ਹੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਲਾ ਪਾ-ਓ-ਡ-ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁ-ਨਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਭੂ-ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ mix ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਐ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ mix ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੀ-ਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢ-ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿ-ਫਾ-ਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ-ਤਾ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਰੁਖੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *