ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸਟ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌ-ਡ਼ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ-ਸੇ-ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇ-ਅ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪਲਾਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਹ-ਵ-ਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ

4ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂ-ਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ-ਰ-ਖੋ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਉ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂ-ੜ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ

ਨਾਲ ਵਿ-ਆ-ਹ ਕਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਝੂ-ਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈ-ਸੇ-ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੋ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈ-ਸੇ-ਜ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment