2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ਿ-ਆ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਨਾ-ੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੋ-ੜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ-ੜ ਦੱ-ਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ-ੜਾਂ ਦੇ ਦ-ਰ-ਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ੳਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਨਾ-ੜਾਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਦੱ-ਬੀ-ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ੜ ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀ-ਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੋ-ਈ ਮ-ਣ-ਕਾ ਤਾਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿ-ਆ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,

ਕੋ-ਲੋ-ਸੇਂ-ਥ ਹੰ-ਡ-ਰ-ਡ , ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਦ-ਬਾ-ਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟਕਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈ-ਕ-ਅ-ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ,

ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਈ-ਟਿ-ਕਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫ-ਰ-ਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.