ਚੀਜ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਮਿਲਾਕੇ-ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ-ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈ-ਲ ਬਾਹਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ-ਟਾ-ਣੂ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ

ਕਣ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਕ-ਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ-ਆਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋ-ਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ

ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹਿ-ਲਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਖੁ-ਰ-ਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮ ਹਿ ਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈ-ਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ

ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈ-ਲ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਅਤੇ ਕੀ-ਟਾ-ਣੂ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment