ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੱਢਕੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ-ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਸੁੱਕੇ ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼-ਰ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵ-ਜ਼-ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ.ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਭਿਓਂ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਿ-ਲ-ਕੇ ਸ-ਮੇ-ਤ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ-ਲ-ਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫ਼ਿੱਟ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ.ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝ-ਦਿ-ਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.