ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਘੈਂਟ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ-ਮ-ਕਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰ-ਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ

ਵਿੱਚ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਤੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ-ਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਲੂ-ਨ ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰ-ਗ-ੜ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤਾ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ-ਬੂ-ਤ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਸੁੰਦਰ ਦਾਰ ਦੰਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਇਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਦੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.