ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜਨ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ

ਨੂੰ ਦੋ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਟਲ ਓਇਲ,ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਲੀਡਰੌਪ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਉਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਮੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜੁਆਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਹਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾ ਲੱ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੀਘ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਇਸ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਕੜਨ ਜਕੜਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਪ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *