ਵਿਆਹੇ-ਵਰੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਆਹੇ-ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਰ-ਸੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿ-ਆ-ਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੋ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹ-ਥ-ਰ-ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱ-ਕ-ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿ-ਤਾ-ਉ-ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਂ-ਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਈ ਲੈਣੀ

ਆ ਪੈਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰ ਲਓ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵਿਡੀਉ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੁੱ-ਟ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 7479622000 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *