ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ-ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ

ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਚਾਰ ਖਜੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਤੇ

ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਟਕੀ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਦੂਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ

ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਰਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਵੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.