ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗਾ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਚ-ਮ-ਕਾ-ਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਸ-ਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇ-ਕ ਲ-ਵਾਂ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਮਚ ਚੰਦਨ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਦੀਆਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਦਾ ਬੂ-ਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਾਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੋ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮ-ਲਾ-ਈ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਆਇਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਸਟ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ-ਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲ-ਮਲ ਉ-ਧਾ-ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ-ਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਗੋ-ਰਾ ਪ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.