ਸਿਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਲਗਾ ਲਵੋ

ਸਵੇਰੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਐਲੋਵੇਰਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋ-ਸ਼-ਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਕੱਵਾਲ ਚੌ-ੜ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ

ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਬਣੇਗੀ,ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾ-ਈ-ਡ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਿਤੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ-ਲ-ੜਾ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.