ਇਹ ਸੈਂਪੂ ਘਰੇ ਬਣਕੇ ਲਾ ਲੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ-ਮੋਟੇ-ਸੰਘਣੇ-ਸਿਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਹ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋ-ਸ਼-ਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕਾਵੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈ-ਚੁ-ਰ-ਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁ-ਦ-ਰ-ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂ-ਵ-ਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਓ,ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉ-ਸ-ਦੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਆ-ਉ-ਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂ-ਵ-ਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ

ਆਂਵਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਕਾ-ਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਹ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਕਾ-ਈ ਦੋਨੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲ-ਗਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਸ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸਟ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਨੋ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.