ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਪਰ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਛਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੈਫਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੂ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਛਾਈਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.