ਬਾਬੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ-4 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋ-ਕ-ਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ। ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਇਹ ਅਜਵਾਇਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਅਜਵਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾ-ਗ ਧੱਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਹ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਜਵੈਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *