ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ-ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀਟ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਟ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਚਨ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਿਆਜ਼ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਹ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਠੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੁੰਨਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸੁਆਹ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ‘ਚ ਪਾਓ। ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਸਕੁਐਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਲੂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹ-ਥੇ-ਲੀ-ਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਤਿਲ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚਮੜੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ। 1-2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੇ-ਸ਼-ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.