ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਬਹੇੜਾ

ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਰ-ਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ-ਣਿ-ਜ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਜ ਮੋ-ਸ਼-ਨ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂ-ਰੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿ-ਫ-ਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੇੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ

ਹੋ ਜਾਂਦੀ.ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਜ ਮੋ-ਸ਼-ਨ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ .ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਠੰਢਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਦੋ-ਸ-ਤ ਬੱਸ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਦੇ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛੇ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ

ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਇਸ ਦੇ ਫ-ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਨ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.