ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗੈਸ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨਾ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣਾ।ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗ-ਲੇ

ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅਮ ਜਿੰ-ਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾ-ਤ-ਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ-ਗ

ਧੱਬੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.