ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੱ-ਧ-ਮ ਆਕਾਰ ਦਾ,ਭੂ-ਰਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਸੱ-ਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਤੱਕ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉ-ਲ-ਟ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੀਣ ਲਈ ਭੂ-ਰੇ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦੇ ਫਲ ਗੂ-ੜ੍ਹੇ ਜਾ-ਮ-ਨੀ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।3.ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ-ਥਾ-ਨ ਲੰਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿ-ਮਾ-ਲਿ-ਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।4.ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: (a) ਚੀਨੀ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ (ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)। (ਬੀ) ਸਿੰਹਲੀ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਲੰਕਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਿੱਖੀ)। (c) ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਿੱਖੀ)।ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ-: ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਤੇਲ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ 2%, ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਐ-ਸਿ-ਡ, ਰਾਲ, ਟੈ-ਨਿ-ਨ,ਚੀ-ਨੀ,ਸ-ਟਾ-ਰ-ਚ,ਸੁਆਹ (ਭ-ਸ-ਮਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਲੌਂ-ਗ ਵਰਗਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਗੁਣ: ਇਹ ਸੁ-ਆ-ਦ ਵਿਚ ਕੌ-ੜੀ, ਮਿੱ-ਠੀ, ਪਾ-ਚ-ਨ ਵਿਚ ਕੌ-ੜੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ, ਮੋ-ਟਾ, ਤਿੱ-ਖੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਖੰ-ਘ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾ-ਹ ਪ੍ਰ-ਣਾ-ਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰ-ਣਾ-ਲੀ ਦਾ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਕ, ਦ-ਰ-ਦ-ਨਾ-ਕ, ਪ੍ਰੇ-ਰ-ਕ, ਹ-ਵਾ-ਦਾ-ਰ,ਅ-ਗ-ਨੀ,ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਿ-ਲ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਕਾ-ਰ-ਸੀ-ਨੋ-ਜ-ਨਿ-ਕ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਲਾਭ-:ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਹ-ਥੌ-ੜਾ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹ-ਥੌ-ੜਾ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਿੱਤ ਦੀ ਉ-ਲ-ਟੀ ‘ਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ : ਜੇਕਰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਦੀ ਉ-ਲ-ਟੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਜੀਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ, ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਅਤੇ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਭਾ-ਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂ-ਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਭੁੱ-ਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਖਾਂਸੀ ‘ਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ : ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਸੁੱ-ਕੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਖਾਂਸੀ ਦੋ-ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਭੁੱ-ਖ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਭੋ-ਜ-ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ।ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਮੇ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ: ਦਾਲਚੀਨੀ,ਅੰਜੀਰ,ਇਲਾਇਚੀ,ਤੁ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ-: ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਚ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰ-ਸ ਚੂ-ਸ-ਣ ਨਾਲ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰ-ਦ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾਲ ਫੋ-ੜੇ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰੋ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਬਾ-ਹ-ਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲੌਂ-ਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਫੋ-ੜੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋ-ੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ੜ-ਨ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੈਂ-ਸ-ਰ ‘ਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ : ਪੇਟ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ : ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ,ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨੂੰ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ : ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ‘ਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ।ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ : ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਹ ਲੈਣਾ: ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਫਨੀ-ਸਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5-15 ਰੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ 2-15 ਬੂੰਦਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗ ਵਾਂਗ ਹੈ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-:(i) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਔ-ਰ-ਤ ਦੇ ਗ-ਰ-ਭ ਵਿਚ ਸੰ-ਕੁ-ਚ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ii) ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੀਵਰ ਫੇ-ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ‘ਚ Coumarin ਲੂ-ਣ ਤੱ-ਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਫੇ-ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।(iii) ਚਮੜੀ ਦਾ ਜ-ਲ-ਨ: ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ-ਲ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ।(iv) ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਨ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.