ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਪਾਨ ਸਵਾਦ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵ-ਧੀ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਈ ਪਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਥਿਆਮਿਨ, ਨਿਆਸੀਨ, ਰਿ-ਬੋ-ਫ-ਲੇ-ਵਿ-ਨ ਅਤੇ ਰਿ-ਬੋ-ਫ-ਲੇ-ਵਿ-ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ-:ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਏ-ਜੰ-ਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਾਰੀ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੇ-ਟਿ-ਵ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼-ਖ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ-ੜ-ਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼-ਖ-ਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਹਿ-ਸ-ਟਾ-ਮਾ-ਈ-ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਅਤੇ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ-:ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਜੇ-ਨੋ-ਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈ-ਕ-ਸ ਜੀਵਨ ਬਿ-ਹ-ਤ-ਰ-:ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ, ਐਂਟੀ-ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟਿ-ਕ, ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਪੁ-ਰ-ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁ-ਰ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਐਨਰਜੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਲੈ-ਵ-ਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *