ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲੋ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਪ-ਤ-ਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਜੋ ਕੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲੇ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ

ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਇਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਕੱਪ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਦਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਗਈ

ਪਰਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖ਼ੂ-ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.