ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲਿਓ-ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵ-ਲੇ-ਟ-ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ-ਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੀਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ-ੜੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਜਦੋਂ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਨੂੰ ਛਾ-ਪ-ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ

ਮਾ-ੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਵਿੱਚ ਵ-ਲ੍-ਹੇ-ਟੀ-ਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ-ੜੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰ-ਚ-ਤੰ-ਤ-ਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ-ਡ਼-ਤ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ-ਨੀ ਮਾ-ਨੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕੇ .ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵ-ਲ੍ਹੇ-ਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.