ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼-ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ varicose veisns ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪ-ਹੁੰ-ਚ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਤਕ ਲ-ਹੂ ਜਾਣਾ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨ-ਸਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱ-ਲ-ਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਲੰਮੇ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਪਹਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮ-ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਅਤੇ ਅੰ-ਦੋ-ਲ-ਨ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁ-ਰ-ਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.