ਸਬ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਵੇਗਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਹ 1 ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਟੋ-ਟ-ਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵ-ਰ-ਤ-ਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲ-ਕ-ਸ਼-ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾ-ਲਾ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਉ-ਪਾ-ਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿ-ਵ-ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਵਲ ਘਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਚ-ੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿ-ਵਾ-ਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿ-ਵ-ਲਿੰ-ਗ ਦੇ

ਉੱਤੇ ਜਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁ-ਡਾ-ਉ,ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ-ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ-ਕ-ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧ-ਨ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠਾ ਲੱਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਨੂੰ ਖ-ਵਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਖੁ-ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿ-ਤ-ਰ ਦੋ-ਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ,

ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾ-ੜਾ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਸੱਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉ-ਪਾ-ਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇ-ਤ-ਫਾ-ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.