ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਾਰੋ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਚ-ਮ-ਕਾ-ਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋ-ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਨ-ਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਸ-ਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇ-ਕ ਲਵਾਂ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਮਚ ਚੰ-ਦ-ਨ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁ-ਲਾ-ਬ

ਦੀਆਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ,ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਦਾ ਬੂ-ਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿ-ਕ-ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਾਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੋ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਆਇਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂ-ਸ-ਟ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਲਾ-ਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲ-ਮਲ ਉ-ਧਾ-ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰ-ਨ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਗੋਰਾ ਪਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.