ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਛੁ-ਪਾ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 2 3 ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਸ-ਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਫ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਸ-ਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.