ਲੌਂਗ ਹੈ ਲੀਵਰ ਲਈ ਬੁਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣੋ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜੇਕਰ ਲਿਵਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰ-ਮ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਿ-ਵ-ਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੀ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੌਂ-ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੌਂਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਲੌਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ-ਲਿਵਰ ਲਈ: ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ : ਲੌਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂ-ਗ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਫੰ-ਗ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ 2-3 ਲੌਂਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼-:ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱ-ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ: ਲੌਂਗ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਬਜ਼, ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਲੌਂਗ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ।ਅਸਥਮਾ : ਲੌਂਗ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ, ਐਂ-ਟੀ-ਫੰ-ਗ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦ-ਮੇ ਦੀ ਲਾ-ਗ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *