ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਲਈ ਫੌਲਾਦੀ ਨੁਸਖਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ, ਮਨਚਾਹਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜੋ-ਸ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਧਾਓ। ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਈ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਕਾ-ਮ-ਯਾ-ਬ ਪੱਕਾ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸੇ-ਮੰ-ਦ ਇ-ਲਾ-ਜ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗਾ-ਰੰ-ਟੀ-ਸ਼ੁ-ਦਾ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ

ਕੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋ।ਸਾਡੇ BAMS ਕੁ-ਆ-ਲੀ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਪੈਸਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜ-ੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾ-ਚੀ-ਨ ਸੰ-ਸ-ਕ੍ਰਿ-ਤੀ ’ਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਗੰਦਾ, ਸਤਾਵਰੀ, ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ, ਕੇਸਰ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ, ਗੌਖਰੂ, ਬੀਜ ਬੰਦ, ਵਿਦਾਰੀਕੰਦ, ਅੰਬਰ, ਮੁਕਤਾ ਪਿਸ਼ਠੀ, ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਨਾਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ, ਤ੍ਰਿਵੰਗ, ਰਜਤ ਭ-ਸ-ਮ, ਮਕਰਧਵੱਜ ਤੇ ਸਵਰਨ ਭ-ਸ-ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਔਸ਼ੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਂ-ਤ, ਸ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼, ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਣ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸ਼ੀ-ਘ-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ, ਜੋ-ਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਨ-ਸਾਂ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ, ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਡਾ-ਇ-ਮੰ-ਡ ਕੋਰਸ –ਅੱਜ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਾ-ਰੋ-ਬਾ-ਰ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਬੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਜੋ-ਸ਼ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਪਾਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ, ਖ਼ੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦੀ, ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਭਗੰਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ- ਲੋਕੋਰੀਆ (ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ) ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ/ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸਮੱਸਿਆ (Low Sperm Count) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਨੋਟ– ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ, ਧਾਂ-ਤ, ਸ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼, ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੇਸੀ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਕਿਸੇ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੋਰਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿ-ਰਾ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, Newly Married ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਹ-ਨੀ-ਮੂ-ਨ ਕੋਰਸ।

ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ – ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵਰਤਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਚਾਹਿਆ ਸਮਾਂ, ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਾਓ। ਦਵਾਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਨੋਟ– ਫੋਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੂਪ ’ਚ ਦਵਾਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ : +91-73473-07214 ਤੇ +91-73407-12004 ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿ-ਰਾ-ਸ਼ ਰੋ-ਗੀ (Whatsapp/Imo) +91-73473-07214 ਤੇ +91-95178-44366 ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.