ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਉਡਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਜੋੜਾ ਦਾ ਗਰੀਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋੜ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਸਰੀਰ ਚ ਓਮੈਗਾ 3 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਅਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੋਬਲੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਸੀ ਅਗਰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅੰਦਰ ਓਮੇਗਾ 330 ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੂਰੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ

ਜੋੜਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋੜਾ ਦੀ ਕਾਲਟੀਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਦਾ ਗਰੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾ ਖਾਵਾ ਗੇ ਡਿਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ

ਕੋਈ ਟਯੂਮਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਢ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਯੂਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਸਾਂ ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਫਾ ਲੀਨੇਵੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋਅ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੂਨ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਪਾਉਡਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵੱਧਣ ਲਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਬਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡਾਈਬਟਿਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਈਡਿਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਸੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਲਸੀ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ ਦਹੀਂ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *