ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿੱਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ

ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਆਸਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਚੂ-ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹਨ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੀ ਅਐਸ ਤਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ9855659090 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ

ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਸੈਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.