ਦਿਨ ਰਾਤ 1 ਕਰ ਦਿਓਗੇ-ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖਾਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੰਮਾਂ ਟਾਇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ-ਵ-ਦੀ-ਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਨ ਦੀ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਲੇ ਮੇਹਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਖੰ-ਡ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,

ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.