ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ ਦੀ ਮੰਨੋ ਸਲਾਹ

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿੱ-ਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਰੋ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਉ-ਮ-ਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ-ਚ-ਵੰ-ਜਾ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰ-ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜ-ਮਾਂ-ਦ-ਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱ-ਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਫ਼-ਲ-ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਿਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਿ-ਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਧੁੰ-ਦ-ਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਐਨਕ ਦਾ ਨੰ-ਬ-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿ-ਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁ-ਤ-ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱ-ਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱ-ਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣੇ ਤੋਂ light ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵੇ-ਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱ-ਗੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰ-ਦਾ ਗੱਡੀ ਚ-ਲਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ light ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੇ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਫਲ ਹਲ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਚਿੱ-ਟਾ ਮੋਤੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮ-ਸ਼ੀ-ਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿ-ਟਾ ਮੋ-ਤੀ-ਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.