7 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਤੋਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਖੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੁਣ ਪ-ਹਿ-ਚਾ-ਨ-ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫ-ਲ-ਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ-ਖ-ਤ ਮਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੱਥ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋ-ਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲਖਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ

ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮਿ-ਰ-ਚ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਰਚ-ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ-ਲ-ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਸੀ-ਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ9915480877 ਖੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੈ।ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.