ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੰ-ਡ-ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਵਰਤੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ, ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਲ-ਰ-ਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ,

ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ,

ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.