8 ਚੀਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹੀ ਹੈ ਹਰ ਬਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਅੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱ-ਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹੀ ਹੈ ਹਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ,

ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ-ਹ-ੜੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਅ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨ-ਮ-ਕੀ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਲੇ,

ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾ-ਸ-ਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਗ-ਰੀ-ਬ-ੜੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕ੍ਰਿ-ਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਅ-ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵ-ਧ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ-ਮ-ਕੀ-ਨ ਖਾਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱ-ਗ-ਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ

ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਪਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ,ਘਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇ-ਕੱ-ਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.