ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ,ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ-ਨੀ,- ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉ-ਬ-ਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋੲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿ-ਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈ-ਸ-ਟ੍-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਤੱਕ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ-ਨੀ, ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.